ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์


สถาบันปลูกป่า ปตท. โดยได้ร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ มีการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้รูปแบบการฟื้นฟูป่าอย่างเป็นระบบใน 3 พื้นที่หลัก

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองของ กลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City" โครงการป่าในกรุงถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมและเรียนรู้การปลูกป่าตามแนวทางของ ปตท.