ความหลากหลายของสิ่งมีขีวิต #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


......เมื่อเกิดป่า จึงนำมาซึ่งระบบนิเวศป่าที่เรียกว่าใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การเจริญเติบโตของต้นไม้ท้องถิ่นและการฟื้นคืนของผืนดิน สิ่งมีชีวิตทั้งน้อยใหญ่ก็จะเริ่มเข้ามาทำให้ระบบ นิเวศของให้ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติยิ่งขึ้น

More

อาคารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


จุดที่ 1 : ห้องภาพยนตร์สั้น จุดที่ 2 : ผนังดินบดอัด และนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้ จุดที่ 3 : ห้องนิทรรศการ

More

การปลูกป่านิเวศ ตามแนวคิด “มิยาวากิ” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง


จุดเด่นของการปลูกป่านิเวศ ตามหลักของ ศ.ดร. อาคิระ มิยาวากิ • ป่าปลูกเจริญเติบโตและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว • ฟื้นคืนความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นสภาพป่าดั้งเดิม • ปลูกได้ในพื้นที่จำกัด

More

กลุ่มเมล็ดไม้พันธุ์ท้องถิ่นไทยหายาก ควรค่าอนุรักษ์


กลุ่มเมล็ดไม้พันธุ์ท้องถิ่นไทยหายาก ควรค่าอนุรักษ์

More

กลุ่มเมล็ดไม้สังคมพืชน้ำกร่อย


กลุ่มเมล็ดไม้สังคมพืชน้ำกร่อย

More

กลุ่มเมล็ดไม้ที่เป็นอาหารและสมุนไพร


กลุ่มเมล็ดไม้ที่เป็นอาหารและสมุนไพร

More

กลุ่มเมล็ดไม้ผลัดใบ


กลุ่มเมล็ดไม้ผลัดใบ

More

กลุ่มเมล็ดไม้ผลัดใบที่มีค่าทางเศรษฐกิจ


กลุ่มเมล็ดไม้ผลัดใบที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

More

กลุ่มเมล็ดไม้พืชชายน้ำ (2)


กลุ่มเมล็ดไม้พืชชายน้ำ (2)

More