"ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" : วิธีการปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบ


การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ในแปลงปลูกป่าธรรมชาติ พื้นที่ 132.9 ไร่ ด้วยวิธีการปลูกและจัดการแบบประณีต (System of Intensive Forestation: SIF) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

More

การปลูกป่าใน "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


สถาบันปลูกป่า ปตท. โดยได้ร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ มีการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้รูปแบบการฟื้นฟูป่าอย่างเป็นระบบใน 3 พื้นที่หลัก

More

การออกแบบพื้นที่ "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


การออกแบบวางผังแม่บทของพื้นที่โครงการในระยะที่ 1 จำนวน 353 ไร่ เกิดขึ้นจากการศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่

More

ความเป็นมา "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


"ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท. ในพื้นที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

More