"โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน" 🌳🌳


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ทรงมีความ ห่วงใยในเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ทรงมีพระ มหากรุณาธิคุณพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน คุณภาพดี และเก็บ พันธุ์ไว้ขยายต่อได้ จำนวน 14 ชนิด ได้แก่ โหระพา ผักบุ้ง ฟักแฟง บวบเหลี่ยม น้ำเต้า ถั่วพู พริกใหญ่ กวางตุ้ง ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์เบอร์ 1 ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 แคดอกขาว คะน้า กระเจี๊ยบ เขียว และแตงกวา

More

"ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" : วิธีการปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบ


การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ในแปลงปลูกป่าธรรมชาติ พื้นที่ 132.9 ไร่ ด้วยวิธีการปลูกและจัดการแบบประณีต (System of Intensive Forestation: SIF) ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

More

การปลูกป่าใน "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


สถาบันปลูกป่า ปตท. โดยได้ร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่าเชิงนิเวศ มีการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้รูปแบบการฟื้นฟูป่าอย่างเป็นระบบใน 3 พื้นที่หลัก

More

การออกแบบพื้นที่ "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


การออกแบบวางผังแม่บทของพื้นที่โครงการในระยะที่ 1 จำนวน 353 ไร่ เกิดขึ้นจากการศึกษาถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่

More

ความเป็นมา "ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท.


"ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท. ในพื้นที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง” เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกและจัดการป่าไม้ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แสดงถึงรูปแบบการพัฒนาที่ดินและพื้นที่สีเขียวร่วมกันอย่างกลมกลืน

More