อาคารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

อาคารนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

จุดที่ 1 : ห้องภาพยนตร์สั้น

 • ภาพยนตร์สั้น เป็นเรื่องราวของ “ครอบครัวไม้” ที่ปลูกฝังตระหนักเกี่ยวกับธรรมชาติจากป่าในกรุง และมีแรงบันดาลใจในการส่งต่อทัศนคติในการเปลี่ยนโลกให้เป็นสีเขียวไปยังคนอื่นๆ

จุดที่ 2 : ผนังดินบดอัด และนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้

 • ผนังดินบดอัด

เป็นอีกจุดยอดนิยมสำหรับการถ่ายภาพ อีกทั้งผนังดินยังเป็นฉนวนกันความร้อนให้กับตัวอาคาร เป็นเทคนิคการก่อสร้างโดยใช้วัสดุดินธรรมชาติ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งการออกแบบนี้อยู่ภายใต้มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่นตามมาตรฐาน LEED ภายใต้การรับรองของ สภาอาคารเขียว สหรัฐอเมริกา

 1. ลักษณะพิเศษคือมีปีก
 2. เมล็ดไม้พืชชายน้ำ ลักษณะพิเศษคือเล็กและมีน้ำหนักเบา
 3. เมล็ดไม้ที่เป็นอาหารและสมุนไพร สามารถรับประทานได้

 4. เมล็ดไม้ผลัดใบ เป็นเมล็ดไม้ของกลุ่มพืชที่มีการผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง

 5. เมล็ดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไทย ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิด หรือค้นพบที่ประเทศไทยเป็นที่แรก เช่น มะค่าแต้ เป็นต้น

 6. เมล็ดไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก พะยูง เป็นต้น

 7. เมล็ดไม้ยืนต้นที่มีดอกสวยงาม เช่น ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ เป็นต้น

 8. เมล็ดไม้พืชน้ำกร่อย เป็นกลุ่มพืชที่สามารถเจริญเติบโตอยู่ในบริเวณที่มีความเค็ม

จุดที่ 3 : ห้องนิทรรศการ

ห้องนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ  

ส่วนแรก นำเสนอเรื่องราวการขยายตัวของเมืองใหญ่ และผลกระทบที่เกิดขึ้น   

 • การขยายตัวของเมืองใหญ่และผลกระทบที่ได้รับ  (การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, เกาะความร้อน การกัดเซาะชายฝั่ง, มาตรฐานพื้นที่สีเขียว, ประโยชน์ของต้นไม้ 1 ต้น และความสัมพันธ์ของป่า น้ำ ดิน  และมนุษย์)

ส่วนที่สอง เป็นประโยชน์ของต้นไม้ เรื่องราวป่าบางกอก หรือป่าดั้งเดิมของกรุงเทพ  

 • ป่าบางกอก บรรยากาศ และวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพในอดีต (ป่าน้ำกร่อย, ป่าดิบลุ่ม และภาพยนตร์สั้นเรื่องของยายกับหลาน)

ส่วนที่สาม เรื่องราวการปลูกป่าของ ปตท. และองค์ความรู้ต่างๆ

 • Timeline การปลูกป่าของ ปตท.
 • นิทรรศการเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ และ 3 องค์ความรู้หลัก (ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้จากพระราชดำริ,
  ผืนป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. และทฤษฎีการปลูกป่าของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ)