ความหลากหลายของสิ่งมีขีวิต #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

ความหลากหลายของสิ่งมีขีวิต  #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

......บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวานี้ เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ  ปตท.เข้ามาพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เพื่อให้เป็นสถานที่ที่เก็บความรู้ด้านการปลูกป่าของ ปตท. และ เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่เป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่า ให้กับคนกรุงเทพฯ”  โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่าล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่า นิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต

......เมื่อเกิดป่า จึงนำมาซึ่งระบบนิเวศป่าที่เรียกว่าใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  
การเจริญเติบโตของต้นไม้ท้องถิ่นและการฟื้นคืนของผืนดิน สิ่งมีชีวิตทั้งน้อยใหญ่ก็จะเริ่มเข้ามาทำให้ระบบ นิเวศของให้ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติยิ่งขึ้น

 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ในป่าในกรุง กว่า 120 ชนิด

......จากการสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการป่าในกรุง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2559 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ความหลากชนิดของสัตว์ ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าในกรุง และบริเวณโดยรอบ  พบสัตว์รวม 126 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นนก พบนกป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า จำนวน 93 ชนิด

พบนกประจำถิ่น 64 ชนิด  เป็นนกอพยพเข้ามาในฤดูหนาว (winter visitor) 25  ชนิด เป็นนกประจำถิ่นและที่อพยพเข้ามาในฤดูหนาว (resident and winter visitor) จำนวน 2 ชนิด เป็นนกอพยพผ่าน (passage migrant) จำนวน 1 ชนิด  นกจาบคาเล็กอาจถูกจัดเป็นทั้งที่เป็นนกประจำถิ่นและเข้ามาผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ (resident and breeding visitor)   

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 7 ชนิด ได้แก่ หนูผีบ้าน กระแตเหนือ กระรอกหลากสี กระจ้อน หนูพุกใหญ่ หนูท้องขาว พังพอนเล็ก มีสถานภาพทางการอนุรักษ์ตาม IUCN (2017) เป็น Least Concern 7 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ชนิด  

สัตว์เลื้อยคลาน 16 ชนิด ทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าประจำถิ่น มีสถานภาพเป็นกังวลน้อย (Least concern) ตาม IUCN (2017) 3 ชนิด เป็นสัตว์ป่า คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ เหี้ย งูสิง กิ้งก่าหัวแดง กิ้งก่าหัวสีฟ้า งูเหลือม และ ตุ๊กแกบ้าน 

......พื้นที่โครงการป่าในกรุง เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า รวม 105 ชนิด บริเวณทุ่งหญ้าทุ่งโล่ง พบสัตว์ป่าประเภทต่างๆรวม 123 ชนิด บริเวณแหล่งน้ำและบึง พบสัตว์ป่ารวม 86 ชนิด ขณะที่บริเวณพื้นที่ชุมชนพบ 90 ชนิด