โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่า...

More

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า


เพื่อให้ราษฎรได้เห็นความสำคัญของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบำรุงร...

More

โครงการ เยาวชน ปตท. รักษาป่า


โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 และร...

More

โครงการจิตอาสายั่งยืนปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่


เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ...

More