โครงการจิตอาสายั่งยืนปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่


ปตท. ได้ดำเนินการโครงการนำร่องการปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่ ด้วยหลักคิด ป่าในใจคน คือการปลูกป่าควบคู่กับการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วย การลงมือปฏิบัติจริง

More