โครงการวิจัยการจัดการป่าอย่างยั่งยืน : เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน


ปตท. ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยดำเนินการศึกษาวิจัย การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งปลูกไว้แล้วในปีพ.ศ. 2537 และพ.ศ. 2538 โดยท่าการคัดเลือก พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประเภทต่างๆ เป็นกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 5 แปลง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2541

More

โครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา


......การดําเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มิได้จํากัดเฉพาะการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่า และดูแลรักษาป่าเท่านั้น หากให้ความสําคัญต่อกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อยู่รอบพื้นที่แปลง ปลูกป่า ปตท. โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมพัฒนา

More

โครงการจิตอาสายั่งยืนปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่


ปตท. ได้ดำเนินการโครงการนำร่องการปลูกป่า 1 ทีม 1 ไร่ ด้วยหลักคิด ป่าในใจคน คือการปลูกป่าควบคู่กับการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของต้นไม้ด้วย การลงมือปฏิบัติจริง

More