โครงการ เยาวชน ปตท. รักษาป่า


ปตท. เข้าร่วม “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50” และรักษาป่าให้ป่าอยู่ รอด โดยให้สังคม ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบพึ่งพา “ป่าอยู่รอดและคนอยู่ได้”

More