โครงการเยาวชน ปตท. รักษาป่า 🌳👧🧒👦🌳


.....เพราะ เยาวชน คือความหวัง คืออนาคต ของสังคม .....โครงการ “เยาวชน ปตท. รักษาป่า” มุ่งหวังปลูกความรักต้นไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในหัวใจดวงน้อยผ่านกิจกรรมต่างๆ

More

โครงการ เยาวชน ปตท. รักษาป่า


ปตท. เข้าร่วม “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50” และรักษาป่าให้ป่าอยู่ รอด โดยให้สังคม ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบพึ่งพา “ป่าอยู่รอดและคนอยู่ได้”

More