กองทุนรักษาป่าระยะยาว : สนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมในการประกอบ อาชีพเสริมและใช้ดอกผลในการดูแลรักษาป่า


.........นอกกจากการพัฒนารายได้ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรแล้ว กองทุนรักษาป่าระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการต่อ เนื่องจากโครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา เพื่อให้ราษฎรโดยรอบ พื้นที่แปลงปลูกป่ามีคุณภาพชีวิต ควบคู่กันการร่วมกันดูแล รักษาผืนป่าตลอดไป “กองทุนหมู่บ้านปตท.พัฒนารักษาป่า” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนในการดูแลรักษาป่า

More

“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” สัญลักษณ์แห่งผู้ดูแลรักษาป่าดีเด่น


.....ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” เป็นธงที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวมและของประเทศชาติ

More

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


....พระราชดำริของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 . “..หากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้นมีความเข้าใจ การพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเองได้แล้ว พวกเขาก็ พร้อมที่จะดูแลรักษาป่าไม้ด้วยความเต็มใจ เมื่อป่าได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว ป่าก็จะอำนวยประโยชน์กลับมาให้ พวกเขาอย่างประมาณค่ามิได้ และเมื่อพวกเขาได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีกำลังใจในการดูแลรักษาป่า มากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...” . .....ถือเป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

More

โครงการพัฒนาเคือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ระดับภาค ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


14-16 พฤกษภาคม 2561 กองกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดสัมนาเรื่อง "สร้างป่าสร้างรายได้” ให้กับเครือข่ายองค์กร รสทป. ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าเรียนรู้พืชสมุนไพรป่าครอบครัว แพนด้าแค้มป์ ต. บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 156 ประจำปี 2560 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2560

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 155 ประจำปี 2560 ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2560

More

อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 154 ประจำปี 2560 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส่วนบริหารและส่วนปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) แก่ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. ประจำปี 2560

More

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นโครงการเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้

More

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)รอบแปลงพื้นที่ปลูกป่า ปตท. ทั่วประเทศ


สถาบันปลูกป่า ปตท. รวมพลังเครือข่าย รสทป. ทั่วประเทศ "สืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน"

More