อาสา ป้องกัน “ไฟป่า”


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2538 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2542 มีผู้ผ่านการอบรม 77 รุ่น จํานวน 8,470 คน . ไฟป่า นับเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการรักษาป่า ไฟป่าทํา ให้ผืนป่าถูกทําลายเสียหาย และทําให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเชื่องช้า ลูกไม้ที่ถูกไฟเผาผลาญทุกปี จะไม่มีโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่

More

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า


เพื่อให้ราษฎรได้เห็นความสำคัญของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบำรุงรักษาป่า ด้วยไฟป่าในปัจจุบันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ส่วนมากจะเกิดในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งมีเศษวัชพืชที่จะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

More