โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า


เพื่อให้ราษฎรได้เห็นความสำคัญของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบำรุงรักษาป่า ด้วยไฟป่าในปัจจุบันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ส่วนมากจะเกิดในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งมีเศษวัชพืชที่จะเป็นวัสดุเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

More