โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)รอบแปลงพื้นที่ปลูกป่า ปตท. ทั่วประเทศ

สถาบันปลูกป่า ปตท. รวมพลังเครือข่าย รสทป. ทั่วประเทศ  สืบสานพระราชปณิธาน  สร้างพลังความดีที่ยั่งยืน

               สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดสัมมนาเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ( รสทป.) ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ (EbinaHouse) กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนพลังในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน   ซึ่งมี รสทป. เข้าร่วมกว่า ๒๕๐ คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “คนอยู่ได้  ป่าอยู่รอด” โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคประชาสังคม และผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนและปกป้องผืนป่า เข้าร่วมให้คำแนะนำสำหรับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายฯ พร้อมนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ” เพื่อนำมาปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สถาบันปลูกป่า  ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

          ในโอกาสนี้ รสทป. ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  โดยน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สร้างพลังความดีให้ยั่งยืนสืบไป


 

              คณะเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ระดับภาค ได้เดินต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง    


อัลบั้มรูป