อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นที่ 156 ประจำปี 2560 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

ผลการดำเนินงานโครงการรักษาป่าระยะยาว   


          ตามที่สถาบันปลูกป่า ปตท.สร้างเครื่อข่าย และหนุนเสริมความเข้มแข็งชุมชนรอบแปลงปลูกป่า ปตท.ผ่าน "โครงการรักษาป่าระยะยาว" โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน อาทิ กรมป่าไม้ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองทัพภาค จังหวัดและเครือข่ายภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ทำกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและกำลังใจให้ชุมชนรอบแปลงพื้นที่ปลูกป่า ปตท.ทั่วประเทศให้เกิดกระบวนการดูแลรักษาป่าและพื้นพูป่าอย่างต่อเนื่อง "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต"รางวัลแห่งความสำเร็จในการดูแลรักษาป่า ได้รับธงจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

รุ่น 156 อมรม รสทป.ตำบลตะนาวศรี  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

          ดำเนินการอบรมทั้งหมด 4 วัน ระหว่างวันที่  12-15 กันยายน  2560 ณ  ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (แก่งส้มแมว) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 นายวีรัช  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม  นางธัญวรินทร์  ปิยวัฒนวรกุล หัวหน้าหน่วยปลูกป่าและพัฒนาเครือข่าย เขต 2 สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  
       ในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรบในโครงการจะได้รับความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เรื่องป่าไม้ การดูแลรักษาป่า แบ่งกลุ่มสี ,ละลายพฤติกรรม ,บรรยายประวัติความเป็นมาของสถาบันปลูกป่า ปตท.,และสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบัน   เกษตรทฤษฎีใหม่   หัวข้อแรงบันดาลใจในการดูแลรักษาป่า โดยนายพงศา  ชูแนม ได้รับรางวัลโลกสีเขียว ประเภทบุคคล ประเด็นหลักเรื่องการดูแลป่าและธนาคารต้นไม้ บรรยายอุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยกองทัพภาค  จัดตั้งองค์กร รสทป. การวางแผนการดำเนินงาน รสทป.

สิ่งที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
       -    ผ้าผูกคอพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ พระบรมราชินีนาถ
       -    กองทุนในการดูแลรักษาป่ามอบให้องค์กร รสทป. จำนวน 100,000 บาท
       -    ทำเกิดความรักความสามัคคี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เริ่มมองเห็นปัญหาในชุมชนของตนเองและหาแนวทางการแก้ไขโดยใช้กลุ่ม รสทป.มีการวางแผนงานในการดูแลรักษาป่า และการนำเสนอผลงานในการดูแลรัษาป่าอย่างเป็น  รูปธรรม