โครงการพัฒนาเคือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)ระดับภาค ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


 

14-16 พฤกษภาคม 2561 กองกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดสัมนาเรื่อง "สร้างป่าสร้างรายได้” ให้กับเครือข่ายองค์กร รสทป. ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าเรียนรู้พืชสมุนไพรป่าครอบครัว แพนด้าแค้มป์ ต. บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน ผอ.ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น และ รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรกระบวนการ เรื่อง “การจัดการป่าอย่างยั่งยืน การสร้างชุมชนและเครือข่ายให้เข้มแข็งตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้" และอาจารย์ศิริพงศ์ โทหนองตอ (อ.มด) ประธานวิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัว ศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้ พืชสมุนไพร แพนด้าแคมป์ เป็นวิทยากรบรรยาย “การสร้างป่าครอบครัวสู่การอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม” นำเยี่ยมชม “ป่าครอบครัว..สร้างได้ถ้าใจปราถนา” ซึ่งได้ได้รับการต้อนรับจากอำเภอบ้านไร่ และคณะผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี โดยการสัมมนาครั้งนี้ทำให้เครือข่ายได้รับความรู้ ความเข้าใจนำแนวทาง "สร้างป่าสร้างรายได้"ไปปรับใช้เป็นแบบอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ

 

 


อัลบั้มรูป