โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
.
.

การดำเนินงานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
.

.....ในปี 2537 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อาสาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ร.9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ และร่วมกับกองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช น้อมนำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
.

.....พระราชดำริของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
.

“..หากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้นมีความเข้าใจ การพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเองได้แล้ว พวกเขาก็ พร้อมที่จะดูแลรักษาป่าไม้ด้วยความเต็มใจ เมื่อป่าได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว ป่าก็จะอำนวยประโยชน์กลับมาให้ พวกเขาอย่างประมาณค่ามิได้ และเมื่อพวกเขาได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีกำลังใจในการดูแลรักษาป่า มากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน...”
.

.....ถือเป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยมีพระราชประสงค์ให้เปลี่ยนทัศนคติของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่ามาเป็นผู้ดูแลรักษา ให้ “คน” กับ “ป่า” อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ กัน และใช้ ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหยุดยั้งการทำลายป่า เป็นผลให้พื้นที่ป่าไม้ และความ อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย
.

.....ปัจจุบัน ปตท. ได้จัดฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าไปแล้วจำนวน 169 รุ่น 19,752 คน ใน 135 ตำบล จาก 44 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ป่าเป็นจำนวน 737,669 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเป็นอย่างดียิ่ง ในการนำความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่ถูกทำลายให้ ฟื้นคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์
.
.

.....ดังเช่น ในปี 2540 ชุมชนหมู่บ้านรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า FPT 49 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับพระราชทาน ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้โครงการ รสทป. ในพื้นที่แปลงปลูกป่า FPT 49 ยังคงดำเนินงานอยู่จนถึงปัจจุบัน