โครงการเยาวชน ปตท. รักษาป่า 🌳👧🧒👦🌳

 

โครงการเยาวชน ปตท. รักษาป่า 🌳👧🧒👦🌳
 
 
.....เพราะ เยาวชน คือความหวัง คืออนาคต ของสังคม
 
.....โครงการ “เยาวชน ปตท. รักษาป่า” มุ่งหวังปลูกความรักต้นไม้ ป่าไม้และสัตว์ป่า ในหัวใจดวงน้อยผ่านกิจกรรมต่างๆ
 
.
 
.....นักเรียนจากโรงเรียนใกล้ พื้นที่แปลงปลูกป่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พร้อมได้ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
 
.
.....โครงการเยาวชน ปตท. รักษาป่า เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยจะคัดเลือกสถานศึกษาที่อยู่ใกล้พื้นที่แปลงปลูกป่า และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นละประมาณ 100-120 คน โดยมีการเข้าค่ายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่แปลงปลูก 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง อย่างต่อ เนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี
 
.
 
.....ในยามวิกฤตเศรษฐกิจ เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ ได้ไปแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เป็นการเพิ่มรายได้และช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
 
.
 
.....นอกจากนี้ ปตท. ยังให้การสนับสนุนทุนและสิ่งขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนต่างๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สนามกีฬา สหกรณ์ โครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น หลายโรงเรียนสามารถนำเงินทุนไปหมุนเวียนพัฒนา ส่งเสริม อาชีพต่างๆ ทำให้มีผลิตผลหมุนเวียนไว้อุปโภคบริโภค และถ้ามี มากเกินความต้องการ สามารถนำไปขายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
 
.
.....ป่าในแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จึงเปรียบเสมือน “ห้องเรียนธรรมชาติ" ให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้
เพื่ออนาคต ต้นกล้าน้อยๆ เหล่านี้จะเติบใหญ่เป็นพลังของแผ่นดินต่อไป