“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” สัญลักษณ์แห่งผู้ดูแลรักษาป่าดีเด่น

                                                  “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”
                                              สัญลักษณ์แห่งผู้ดูแลรักษาป่าดีเด่น


.
.
.....ธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” เป็นธงที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานให้แก่ราษฎรเป็นหมู่บ้านหรือชุมชน ที่ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวมและของประเทศชาติ
.
.....คณะกรรมการโครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จึงได้คัดเลือกชุมชุนที่มีผลงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นผลดี เข้ารับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นต้นมา


.
.
ลักษณะของธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”
.
ความหมายของธงและสี
.
สีฟ้า หมายถึง สีประจำพระองค์สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื่น ร่มเย็น
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ต้นไม้ หมายถึง ป่าไม้
ช้าง หมายถึง ป่าที่อุดมสมบูรณ์
.
หลักเกณฑ์การพิจารณาพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ธง 3 ขั้น
.
ธงชั้นที่ ๓ มีช้างประกอบ ๓ ตัวบนผืนธง
.
.....พระราชทานให้แก่กลุ่มราษฎรที่ได้รวมตัวกันรักษาป่าจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้ ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป
.
.....มีกฎเกณฑ์ในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่า มีพื้นที่ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ สภาพป่าสมบูรณ์ ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้
.
ตัวอย่างชุมชนที่ได้รับ ธงชั้นที่ ๓
.
• FPT 1/3 ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ธงชั้นที่ 2 , ธงชั้นที่ 3 เมื่อ 2558 , 2560
• FPT 16/1 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ธงชั้นที่ 2 , ธงชั้นที่ 3 เมื่อ 2558 , 2560
.
ธงชั้นที่ ๒ มีช้างประกอบ ๒ ตัวบนผืนธง
.
.....พระราชทานให้แก่กลุ่มราษฎรที่ได้รวมตัวกันรักษาป่าจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในระดับภูมิภาค มีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้ ตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๐ ปี
.
.....มีกฎเกณฑ์คือ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า มีพื้นที่ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ สภาพป่าบางส่วนอยู่ในระหว่างฟื้นตัวตามธรรมชาติ ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้
.
ธงชั้นที่ ๑ มีช้างประกอบ ๑ ตัวบนผืนธง
.
.....พระราชทานให้แก่กลุ่มราษฎรที่ได้รวมตัวกันรักษาป่าจนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด มีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้ ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ ปี
.
.....มีกฎเกณฑ์คือ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่า มีพื้นที่ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่ สภาพป่าบางส่วนอยู่ในระหว่างฟื้นตัวตามธรรมชาติ ไม่มีการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้