โครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา

โครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา

......การดําเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ มิได้จํากัดเฉพาะการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่า และดูแลรักษาป่าเท่านั้น หากให้ความสําคัญต่อกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อยู่รอบพื้นที่แปลง ปลูกป่า ปตท. โดยประสานความร่วมมือกับสมาคมพัฒนา

......ประชากรและชุมชน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และมูลนิธิคุ้มครอ สัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ ใน    การดําเนิน “โครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา” เพื่อลดปัญหาความยากจน
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบุกรุกทําลายป่า ควบคู่กับการปลูกจิตสํานึกเพื่อการรักษาป่าให้อยู่รอดตลอดไป

......การดําเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมายมีระยะเวลา 3 ปี โดยใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence and Control) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมคิด วิเคราะห์และค้นหาปัญหา อันจะนําไปสู่การสร้างแนวทางการพัฒนาวางแผนอนาคตและตัดสินใจในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง

......ลําดับแรก เจ้าหน้าที่โครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนาซึ่ง จะฝังตัวปฏิบัติงานประจําอยู่ในทุกหมู่บ้านเป็นระยะเวลา 3 ปี จะเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน จากนั้นจะให้ชาวบ้านคัดเลือกตัวแทนดูงานอาชีพที่ชาวบ้านสนใจในหมู่บ้านอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ ในอาชีพนั้นๆ เพื่อจุดประกายความคิดให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ซึ่งจะกลับมาร่วมปรึกษาหารือกับชาวบ้านในหมู่บ้านของตน

......เมื่อผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาแนวทางการ แก้ไขแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านซึ่ง แบ่งออกเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านในพื้นที่สามารถร่วมมือทําเองได้ งานที่เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการ และงานที่ต้องการการแก้ไข และพัฒนาอย่างเร่งด่วน

......การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพคำนึงถึงความสอด คล้องกับภูมิปัญญา การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเน้นการผลิตเพื่อยังชีพ พร้อมกัน การสร้างเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองบน แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 6 “เมแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

......ชาวบ้านส่วนใหญ่ในโครงการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส่วนใหญ่จึงสัมพันธ์กันการเกษตร ทั้งในด้านการปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผงและพืชไร่ การเลี้ยงเป็ด ไก่ กบ การเพาะเห็ด ขยายสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร จากรามิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนำผลผลิตที่ เหลือกินเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเกษตรที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน ชาวบ้านจากหมู่บ้านปตท.พัฒนาที่ บ้านกุยแหย่ บ้านสะพานลาว บ้านพุเตย บ้านประจำไม้ และบ้าน ไร่ป้า อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ทำกล้วยอบเนย ถั่วเคลื่อนน้ำตาล น้ำพริกเผา น้ำพริกนรก ไม้กวาดจากดอกหญ้า ซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดีในหน้าแล้ง

......กิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการ “หมู่บ้านปตท. พัฒนา” ให้การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เช่น การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร การฝึกทักษะด้านการตลาด การทำงานเป็นกลุ่ม การบริหาร กองทุนหมุนเวียน ฯลฯ

......การพัฒนาสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขมูลฐาน เช่น กงทุนยา การปรับปรุงการสุขาภิบาล การสร้างส้วมที่สาธารณะ การกำจัดขยะ

......การพัฒนาองค์กรชาวบ้าน เช่น การฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการระบบ การเงิน การทำบัญชี

......การส่งเสริมการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา โครงการ อาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษา กีฬา ฯลฯ ด้านอื่นๆ ได้แก่ การสร้างสาธารณะสมบัติของหมู่บ้าน ฯลฯ

......ปัจจุบันโครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา กำลังดำเนิน งานทั่วประเทศ 171 หมู่บ้าน และจะขยายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป โดยคาดว่าใน 5 ปีข้างหน้าจะมีหมู่บ้านปตท.พัฒนาประมาณ 400 หมู่บ้านทั่วประเทศ ประชากรประมาณ 43,000 หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ 240,000 คน