กองทุนรักษาป่าระยะยาว : สนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมในการประกอบ อาชีพเสริมและใช้ดอกผลในการดูแลรักษาป่า

กองทุนรักษาป่าระยะยาว : สนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ยืมในการประกอบ
อาชีพเสริมและใช้ดอกผลในการดูแลรักษาป่า

.........นอกกจากการพัฒนารายได้ในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรแล้ว กองทุนรักษาป่าระยะยาว ซึ่งเป็นโครงการต่อ เนื่องจากโครงการหมู่บ้านปตท.พัฒนา เพื่อให้ราษฎรโดยรอบ พื้นที่แปลงปลูกป่ามีคุณภาพชีวิต ควบคู่กันการร่วมกันดูแล  รักษาผืนป่าตลอดไป “กองทุนหมู่บ้านปตท.พัฒนารักษาป่า” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนในการดูแลรักษาป่า  โดยพิจารณามอบกองทุนแต่หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านปตท. พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ราษฎรในหมู่บ้านสามารถกู้ยืมไปประกอบอาชีพโดยดอกผลจากกองทุนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

                  1. นำไปสมทบกองทุนได้โตขึ้น

                  2. ใช้พัฒนาชุมชน เช่น สาธารณูปโภค ความจำเป็น พื้นฐานต่างๆ ฯลฯ ต่อจากที่ ปตท. ได้พัฒนาไปแล้ว

                  3. ใช้ในกิจกรรมดูแลรักษาปกป้องป่า เช่น การจัด เวรยามระวังไฟป่า ต่อด้านผู้บุกรุกทำลายป่า ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม                           พิเศษอื่นๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า

.........กรรมการบริหารกองทุนที่จัดตั้งโดยราษฎรแต่ละหมู่บ้านจะบริหารกองทุนเหล่านี้ด้วยตนเอง ทำให้ชาวบ้าน สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต และกองทุนเพล่านี้จะ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และการจ้างงานตลอดไป ชาวบ้านที่บ้าน หันทราย ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมมานานนับร้อยปี สามารถดำรง เอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของตนไว้ได้ กลุ่มสมาชิก ทอผ้าไหมบ้านต้นทรายรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานและแก้ปัญหา โดย การสนับสนุนด้านเงินทุนและความรู้ ด้านการตลาดจากกองทุน หมุนเวียน สมาชิกกลุ่มไม้กวาดบ้านแม่เจดีย์ได้รับการสนับสนุน เงินกองทุนหมุนเวียนจากโครงการหมู่บ้านปตท. พัฒนาเพื่อเป็นทุนซื้อหยกหญ้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำไม้กวาด

.........นอกจากนี้ ปตท. ยังให้การสนับสนุนด้านการตลาด โดยนำสินค้าจากหมู่บ้านปตท.พัฒนา จำหน่ายผ่านร้านค้า AM PM และร้าน “สินสยาม ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านค้าอื่นๆ