Expand

ป่าที่ปตท.ร่วมปลูก

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (สุขาภิบาล 2)
ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (จ.ระยอง)
FPT 29 ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย
FPT 5/2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
FPT 9/2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย (ตอนบน)
FPT 49 ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาหลวง
FPT 4/3 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก
FPT 3/1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าบุณฑริก
FPT 6/1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
FPT 9/5 ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง
FPT 7/6 อุทยานแห่งชาติภูเรือ
FPT 4 ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื่อย-ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว
FPT 54 ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา
FPT 45/1 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
FPT 15/2 ป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนโครงการคลองเจ๊ะแดง
FPT 23/1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านกุมแป ป่าบ้านในลุ่มและป่าพรุควนเคร็ง