ครบรอบ 5 ปี สถาปนา ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ วันที่ป่าไม้ เกษตรกรรม ความรู้ เติบโตเคียงคู่อยู่กับชุมชน

07/08/2020
 
 
ครบรอบ 5 ปี สถาปนา ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ วันที่ป่าไม้ เกษตรกรรม ความรู้ เติบโตเคียงคู่อยู่กับชุมชน 🌳💚🌾
6 สิงหาคม 2563 คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันสถาปนาศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยในวันนี้เป็นเวลาครบรอบ 5 ปีของการเปิดทำการศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดิบแล้งแห่งเดียวในจังหวัดระยอง ที่ให้เป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าฟื้นฟูอย่างครบวงจร ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นถิ่นภาคตะวันออกและพันธุ์ไม้ในประเทศไทยกว่า 400 ชนิด และเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ผ่านนิทรรศการบ้านต้นไม้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพันธุ์ไม้และความน่าสนใจของธรรมชาติ
 
 
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งกลุ่มชุมชนจัดเลี้ยง “ป่ายุบในแคทเทอรี่” โดยให้คนในชุมชนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารงานภายในกลุ่ม โดยมีทางสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้ชาวตำบลป่ายุบในได้มีรายได้เสริมจากการจัดทำอาหารและขนมให้กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ต. ป่ายุบในและพื้นที่หน่วยงานภายใน EECi
พร้อมกันนั้น คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมมือกับชาวต. ป่ายุบใน ทำกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ที่แม้เวลาจะผ่านไปเพียง 5 ปี แต่ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของคณะทำงาน และความร่วมมือของคนภายในชุมชน จึงทำให้พื้นที่ที่เคยว่างเปล่าเกิดเป็นแปลงปลูกป่า และยังเป็นพื้นที่วิจัยสะสมองค์ความรู้ด้านป่าไม้ นิเวศวิทยา และเกษตรกรรม ที่มุ่งหวังให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน