ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี’ ผนวกกำลัง ‘ภาคีเครือข่าย’ ’ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.’ อาสาสมัคร จัดกิจกรรม รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ ครั้งที่ 17

11/08/2020
 
 
ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี’ ผนวกกำลัง ‘ภาคีเครือข่าย’ ’ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.’ อาสาสมัคร จัดกิจกรรม รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ ครั้งที่ 17 🌳💚💙🌎💦🌊
คุณณภัค กรรณสูต ผจ. ปนญ. โดยศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท. และจิตอาสาจากชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. กลุ่มภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม รัก(ษ์)นะ แม่น้ำปราณ" พายเรือเก็บขยะระยะทาง 3 กิโลเมตร สามารถกำจัดขยะได้ 440 กิโลกรัม
กิจกรรม "รัก(ษ์)นะแม่น้ำปราณ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ‘รัก(ษ์) แม่น้ำปราณ’ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯสิรินาถราชินี ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอปราณบุรี กลุ่มเรือลูกแม่น้ำปราณ กลุ่มฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ และกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ กลุ่มคนรักหัวหิน รวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญร่วมกันในมิติต่างๆ ของแม่น้ำปราณบุรี ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่รวมถึงระบบนิเวศในภาพรวม ต้องการร่วมมือดูแลอนุรักษ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงได้รวมตัวจัดตั้งเป็นเครือข่ายรัก (ษ์) แม่น้ำปราณขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 และดำเนินงานร่วมกันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 17
โดยในทุกเดือนสมาชิกในภาคีเครือข่ายฯ จะร่วมบอกรักแม่น้ำปราณ ผ่านกิจกรรม “รัก (ษ์) นะ...แม่น้ำปราณ” ซึ่งจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาแม่น้ำปราณ โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมากมายทั้งในนามของภาครัฐ เอกชน ได้แก่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอปราณบุรี, เครือข่ายรัก(ษ์)แม่น้ำปราณ, ร้านสำราญกรอบรูป, กลุ่มเรือลูกแม่น้ำปราณบ้านฝั่งท่า, กลุ่มฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ, กลุ่ม Clean Huahin, Tour De Asia Huahin , อสม.ปากน้ำปราณ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี , ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มช่างบอลไฟฟ้า,ชมรมพลังไทยใจอาสา ปตท., ที่ปรึกษาโครงการรถไฟทางคู่สายใต้, รายการคนมันส์พันธุ์อาสา และอาสาสมัครภาคประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 92 คน
 
กิจกรรมครั้งนี้จิตอาสา ได้ร่วมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำปราณบุรี ระยะทาง 3 กิโลเมตร เก็บขยะได้จำนวน 440 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะและยังเป็นการดูแลรักษาแม่น้ำปราณบุรี ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอำเภอปราณบุรีและหลายส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ส่งมวลน้ำจืดและพัดพานำสารอาหารมาหล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าชายเลนและระบบนิเวศปากแม่น้ำ หากแม่น้ำปราณบุรีประสบปัญหาไม่สามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้ ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลในภาพรวมได้ในอนาคต