สคร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี 🌳✨

06/10/2020

สคร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี 🌳✨
.
คุณประสงค์ อินทรหนองไผ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน พร้อมด้วย คุณพิสัณห์ อึ้งถาวร ผู้จัดการฝ่ายบริหารผลดำเนินงาน ความเสี่ยง และพิจารณาการลงทุน และ คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย คุณชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ดร.ไชยยศ บุญญากิจ อนุกรรมการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และ คุณจตุพิธ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ

                 
.
ผกญ. และคณะผู้บริหาร ปตท. ได้นำเสนอภาพรวมกลยุทธ์งาน CSR ปตท. รวมถึงการดำเนินงานของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ศูนย์ฯสิรินาถราชินีฟื้นฟูจากนากุ้งร้าง จนเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศและภูมิภาคในปัจจุบัน

        
.
โดยมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาชน และใช้แนวทางการบริหารศูนย์เรียนรู้ ปตท. TSEE-D ศูนย์ฯสิรินาถราชินีถือเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน เป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองเก่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ กลุ่มฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ และวิทยากรชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของการคงอยู่ของทรัพยากรป่าชายเลน นำไปสู่การอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป