สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

02/10/2015

               เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กองทัพภาคที่1-4 และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯในพิธีพระราชทานธงและเข็ม โครงการธง "พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" โดยมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน 133 หมู่บ้าน 306 ราย เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานธงและเข็ม โดยในครั้งนี้ มีชุมชน/หมู่บ้านและบุคคลรอบแปลงปลูกป่า ปตท. ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก (ตั้งแต่ปี 2545-2558) ประกอบด้วย ประเภทชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 21 แปลง พื้นที่ 22 ธง จำนวน 42 คน และประเภทบุคคลดีเด่น จำนวน 10 คน รวม 52 คน

               สถาบันปลูกป่า ปตท. มีภารกิจด้านการปลูกป่าและดูแลฟื้นฟูป่า ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกป่าใหม่และติดตามโครงการปลูกป่าฯ 1 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมาย เพื่อสานต่อองค์ความรู้ในการปลูกปลูกและดูแลรักษาป่า และร่วมมือกับชุมชนในการติดตามดูแลพื้นที่ป่า โดยนำ “โครงการรักษาป่าระยะยาว” เข้าไปร่วมกิจกรรมใน 5 ภูมิภาค รอบแปลงปลูกป่า ปตท. ทั่วประเทศ และจัดอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)/ไฟป่า และเยาวชน ปตท.รักษาป่า ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน (กว่า 20 ปี) มีชุมชน/หมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรม 148 รุ่น รวม 15,214 คน เยาวชนผ่านการอบรม 142 รุ่น รวม 14,162 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558) 


อัลบั้มรูป