พลังไทยใจอาสา ปตท. ครั้งที่ 95 ร่วมแรงลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ป่าวังจันทร์

13/12/2015

          คุณสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และประธานชมรมพลังไทยใจอาสา ปตท. นำทีมผู้บริหารและสมาชิกชมรมพลังไทยใจอาสา ร่วมพิธีทำขวัญและลงแขกเกี่ยวข้าวนาแรก ณ พื้นที่วิจัยโมเดลป่า 4 แบบ โครงการป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ของสถาบันปลูกป่า ปตท. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สคาร ทีจันทึก รองคณะบดี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด ผู้เชียวชาญด้านการปลูกป่านิเวศ พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดป่ายุบใน คุณพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังจันทร์ พ.ต.ท.ชาติชาย รื่นถวิล รองผู้กำกับ สภ.วังจันทร์ ผู้บริหารส่วนราชการ คุณนิธิโรจน์ ศิริเรืองวลี รองนายก อบต.วังจันทร์ คุณพสิษฐ์ จิระฉัฐวัฒน์ กำนัน ต.ป่ายุบใน คุณสมพงษ์ คงเทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ป่ายุบใน โรงพยาบาลวังจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนินวิทย์ โรงเรียนวัดป่ายุบใน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนบ้านชุมแสง โรงเรียนยุบตาเหน่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) วังจันทร์ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ต.ป่ายุบในและชาวบ้าน ต.ป่ายุบใน ร่วมในพิธี ทั้งนี้ ปตท. คาดว่าป่าแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและส่วนรวมต่อไป

 

          สถาบันปลูกป่า ปตท. ได้ดำเนินงาน “โครงการป่าวังจันทร์” ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บนพื้นที่ 351 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้การจัดการป่าไม้ครบวงจร เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกและพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคตะวันออก โดยได้จัดสรรพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่วิจัยรูปแบบการฟื้นฟูป่า(โมเดลป่า 4 แบบ) ประกอบด้วย โมเดลป่าธรรมชาติ ป่าไม้โตเร็ว ป่าไม้ผล และ วนเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานวิจัยเพื่อหารูปแบบการฟื้นฟูป่าลักษณะต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟูระบบนิเวศควบคู่กัน ซึ่งในปีแรกของการดำเนินงานได้มีการปลูกไม้ป่าหลากหลายชนิด รวมถึงปลูกพืชเกษตรในแปลงวนเกษตร ได้แก่ สับปะรด และนาข้าว