สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ "นาร่วมป่า"

18/02/2016

               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในการนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการนาร่วมป่า โดยมีนางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ถวายรายงานฯ สำหรับโครงการนาร่วมป่าเป็นงานวิจัยต้นแบบ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมแบบบูรณาการ บ้านบวกหญ้า ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยสถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นพื้นที่เกษตรเชิงคุณภาพ ในรูปแบบวนเกษตร รวมทั้งสร้างอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่าน

               ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปฏิสัณฐานถึงความคงอยู่ของป่า 1 ล้านไร่ ปตท. ซึ่งจากการวิจัยผลสัมฤทธิ์ป่า 1 ล้านไร่ ปตท. (2538-2557) โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า พื้นที่ป่ายังคงอยู่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 30.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยออกวิเจนสู่บรรยากาศกว่า 24.22 ล้านตันออกซิเจน


อัลบั้มรูป