หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท.

05/11/2016

               หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พร้อมด้วย คณะนายทหารระดับสูง คณะชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกำลังพลทหารติดตาม รวมกว่า 200 นาย ให้เกียรติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่า ปตท. จ.ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าไม้ ที่ได้รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้จากการดำเนินงานปลูกป่าของ ปตท. ตลอดกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี คุณโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมโครงการพร้อมนำชมนิทรรศการด้วย

               หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาถือเป็นลูกค้าสำคัญของส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ การเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการดูแลและฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นอีกภารกิจที่สำคัญของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้จัดการป่าต้นน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฯ ประจำภาคต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ ผบ.นทพ. ได้กล่าวชื่นชม ปตท. ในการปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป


อัลบั้มรูป