สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "โครงการป่าวังจันทร์"

01/02/2017

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน "โครงการป่าวังจันทร์" สถาบันปลูกป่า ปตท. อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง เป็นการส่วนพระองค์ ทั้งนี้ ปตท. มุ่งมั่นดำเนินงานให้ป่าวังจันทร์เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ

          โครงการป่าวังจันทร์ ได้พัฒนาพื้นที่ปลูกป่าควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ วิจัยการปลูกป่าหลากหลายรูปแบบ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และศึกษาวิจัยข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น พบพืชจำนวน 224 ชนิด 193 สกุล โดยมีพืชเฉพาะถิ่นหายาก อาทิ กล่วยด่าง จำปูน ลำบิดดง และพบสัตว์จำนวน 414 ชนิด 346 สกุล มีสัตว์หายาก อาทิ เขียดงูเกาะเต่า และเต่าใบไม้ เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังได้ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรนิเวศท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษารอบโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนไทนรัฐวิทยา ๔๓ และการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวังจันทร์ และชุมชนตำบลป่ายุบใน เพื่อให้เยาวชนรู้จักตะหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น โดยโครงการป่าวังจันทร์เป็นพื้นที่เรียนรู้จริง และเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้ามาร่วมทำงานบำรุงรักษาแปลงปลูกป่า เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างชุมชนและโครงการ ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแปลงปลูกป่าในปีที่ผ่านมา ต้นไม้มีอัตราการรอดตายกว่า 80% มีความสูงเฉลี่ย 2.2 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเติบโตเฉลี่ย 3.7 เซนติเมตร มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สะสมกว่า 523 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

          ทั้งนี้ ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่อง "สร้างป่า สร้างรายได้" มาออกแบบการปลูกป่าสาธิตที่ผสมผสานไม้ป่า และพืชเศรษฐกิจหลากหลายชั้นเรือนยอด เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าควบคู่กับการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร และยังได้ศึกษารวบรวมอนุรักษ์สายพันุ์บัว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยกว่า 22 ชนิด

          โครงการป่าวังจันทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการ เมื่อวันพฤหัสที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าครบวงจร มีผู้เยี่ยมชมรวมกว่า 31,000 คน


อัลบั้มรูป