โครงการป่าวังจันทร์ จัดกิจกรรม “ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า”

17/02/2017


          “โครงการป่าวังจันทร์” จัดงาน “ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า” เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่าต่อวิถีชีวิตและมจิตสำนึกร่วมกันที่จะร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “ความเชื่อมโยงป่าและวัฒนธรรมชาววังจันทร์...คงอยู่หรือเปลี่ยนแปลง” ผ่านการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้านตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมในพื้นที่กับผู้บริหารของ ปตท. การขับลำนำโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และศิลปินเพื่อชีวิต คุณชูเกียรติ ฉาไธสง ได้ร่วม ขับลำนำบทกวี ประกอบเสียงขลุ่ยและกีต้าร์ บนเวที ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

          โดย สถาบันปลูกป่า ปตท. มุ่งหวังว่า “ลำนำสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรม คนกับป่า” นี้ จะเป็นกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆ ในอำเภอวังจันทร์ ตลอดจนพี่น้องชาวอำเภอวังจันทร์สืบไป

          และในโอกาสนี้ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการป่าวังจันทร์ โดยมี นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม และนางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะได้ปลูกต้นไม้ “ต้นขานาง” พันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของ อาจารย์เนาวรัตน์ ไว้เป็นสัญลักษณ์ร่วมกันอีกด้วย


อัลบั้มรูป