สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่ชุมชนป่าวังจันทร์

03/04/2017

          คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ชุมชนรอบพื้นที่ป่าวังจันทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  จำนวน  40 ครัวเรือน เพื่อดำเนินโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รอบพื้นที่ป่าวังจันทร์ของ ปตท. โดยมี พ.ต.อ.ทนุเนตร ปิตุเตชะ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังจันทร์ คุณอนุวัตน์ วงมิตร ปลัดอำเภอวังจันทร์  คุณนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน  คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. คุณศรีสุรางค์ มาศศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชนตำบลป่ายุบใน ร่วมเป็นสักขีพยาน  
          คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท. รายงานว่า ปตท.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป่าวังจันทร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 และได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าป่าวังจันทร์  อีกครั้ง เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ทรงสนพระทัยเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนกับป่าวังจันทร์ จึงทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 10 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ โหระพา, ผักบุ้ง, ฟัก/แฟง, บวมเหลี่ยม, น้ำเต้า, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ เบอร์ 1,พริกใหญ่, กวางตุ้ง, ถั่วพู และถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร เบอร์ 1 ซึ่งการพระราชทานเมล็ดพันธุ์ เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนของเกษตรกรในการสร้างผลผลิตการเกษตรคุณภาพดี และจะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่ป่าวังจันทร์ในอนาคตต่อไป 
          ทั้งนี้ ในช่วงเช้าได้จัดการอบรมวิธีการปลูกผัก การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักตามหลักวิชาการ เรียนรู้องค์ประกอบและธาตุอาหารสำคัญของดิน เรียนรู้วงจรชีวิตของผักแต่ละชนิด รวมถึงเทคนิคและขั้นตอนการปลูกผักสวนครัว ตลอดจนการทำปุ๋ยและทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอวังจันทร์ มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดย สถาบันปลูกป่า ปตท.  จะดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงปลูกผักของแต่ละครัวเรือน ตั้งแต่ก่อนการปลูก ขั้นตอนการบำรุงรักษา เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการฯ ทั้งในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต การบริโภค การขาย การแจกจ่าย จนกระทั่งการเก็บเมล็ดพันธุ์แบ่งปันขยายสู่ครัวเรือนข้างเคียง โดยจะสรุปสังเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นลำดับต่อไป 
          ในโอกาสนี้ คุณประเสริฐ  สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ได้แก่ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”  แก่ คุณงามจิตต์ บริบาลบุรีภัณฑ์ หัวหน้าทีมโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเดินทางไปทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย  และแปลงปลูกป่า ของ ปตท. ต่อไป


 

 


อัลบั้มรูป