ปตท. เดินหน้าปรับปรุง “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” คุ้งบางกะเจ้า พร้อมส่งมอบกรมป่าไม้ และเตรียมเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์

07/04/2017

          คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก  คณบดีคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และคุณพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ  กรมป่าไม้  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช   
          ทั้งนี้  ปตท. กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ในพื้นที่ 38 ไร่ และปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้   การศึกษาวิจัยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแม่น้ำ  รวมทั้งการวิจัยพันธุกรรมพืชลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย ปตท. เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านวิชาการ   ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ในการพัฒนาพื้นที่สวนกลางมหานคร
          ปัจจุบัน ปตท. ได้ปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีเป็นไปตามเป้าหมาย  และอยู่ระหว่างการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การทำงานวิจัยแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูป่าชายเลน ทั้งนี้ มีกำหนดแล้วเสร็จเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้กรมป่าไม้ และหาแนวทางร่วมกันในการบริหารพื้นที่เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 


อัลบั้มรูป