ปตท. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปลูกป่า เสนา "ป่าในเมืองกับความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0"

30/03/2017

               คุณประเสริฐ สลิลอำไพ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นผู้แทน ปตท. เข้าร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “ป่าในเมืองกับความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อแลกเปลี่ยนสร้างความตระหนักรู้ต่อสาธารณชน ถึงความสำคัญของป่าในสังคมเมือง สู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
               ปตท. ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ คุณประเสริฐ สลิลอำไพ ได้กล่าวถึง  ศูนย์เรียนรู้ “ป่าในกรุง”  เขตประเวศ กทม. ซึ่งเป็นหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จ โดย สถาบันปลูกป่า ปตท. ได้ต่อยอดจากการปลูกป่าทั่วประเทศ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ในฐานะตัวอย่างของพื้นที่”ป่า” ในสังคมเมือง ที่ได้พัฒนาขึ้นจากที่รกร้าง และดำเนินการฟื้นฟูด้วยหลักวิชาการ และองค์ความรู้ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานคร และได้รับความสนใจจากประชาชน ตลอดจนได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                จากการสำรวจครั้งล่าสุดโดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2557 พบว่า 
ป่าที่ ปตท. ดำเนินการปลูก จำนวน 1,157,831 ไร่ มีพื้นที่ป่าคงอยู่ 80.90 %  ซึ่งสามารถกักเก็บ ซึ่งนอกจากจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ได้ถึง 1.93 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีแล้ว ความอุดมสมบูรณ์และผลพลอยได้จากป่ายังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบอีกด้วย