ปตท. ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักคุ้งบางกะเจ้า

25/08/2017

          กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักคุ้งบางกะเจ้า ของกลุ่ม ปตท. เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระปะแดง จ.สมุทรปราการ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พื้นที่สีเขียวสำคัญอย่าง "สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา" พื้นที่ประมาณ 38 ไร่ ปตท.ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ในหลายส่วนด้วยกัน มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ หนึ่ง ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดี ปัจจุบันการดำเนินการแล้วเสร็จ 100% อยู่ระหว่างกระบวนการส่งมอบอาคารและสิ่งก่อสร้างให้แก่กรมป่าไม้ และแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปคือ ปตท. จะร่วมกับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับปรุงอาคารอำนวยการให้มีส่วนนืทรรศการและข้อมูลที่สำคัญในคุ้งบางกะเจ้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจ สอง ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (พันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม) โดยก่อนดำเนินการ ปตท. ได้จัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาและคุ้งบางกะเจ้าด้วย ปัจจุบันงานฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคมนี้ และ สาม งาน"วิจัยการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งและฟื้นฟูป่าชายเลน" ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสร้างแนวไม้ไผ่กันคลื่น เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ และทำการฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย

          นอกจากตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา แล้ว ในวันเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรม "การปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า" ณ ตำบลบางกระสอบ อีก 19 ไร่ โดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ปตท. กฟผ. ภาคีเครือข่ายอื่นๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ถือเป็นการเพิ่งพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้าให้สมบูรณ์ตามเป้าหมายโครงการต่อไป


อัลบั้มรูป