พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติด้านรุกขกรรม

28/03/2018

          นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็นผู้แทน ปตท. ในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติด้านรุกขกรรม ร่วมกับผู้แทน กรุงเทพมหานครและกรมป่าไม้ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่ม BIG Treesและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมร่วมจัดขึ้น เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการดูแลรักษาต้นไม้ในเมืองโดยเฉพาะต้นไม้ในเมืองที่อยู่บริเวณแนวถนน สายไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งบ้านเรือน ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในเมือง ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียวแห่งความยั่งยืนและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป


อัลบั้มรูป