สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

30/08/2018

          สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นสวนสาธารณะที่จัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยความร่วมมือของกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ในที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่รวม 38 ไร่  เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อปี 2549 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดสวน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2551 ปัจจุบันมีกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่

          ปี 2559 ปตท. เริ่มดำเนินโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า” ร่วมกับองค์กรภาคี เพื่อพัฒนาคุ้งบางกระเจ้าทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมชุมชน โดยมี “โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ทรงคนอง ” เป็นหนึ่งแผนงานที่สำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปตท. และตำบลทรงคนอง เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 ประกอบด้วย

  • การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อการเรียนรูปและพักผ่อนหย่อนใจ
  • การปรับปรุงกลุ่มอาคารและจัดทำนิทรรศการถาวร
  • การปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความธรรมชาติ
  • การศึกษาวิจัยการป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งแม่น้ำ
  • การปรับปรุงสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา
  • สนับสนุนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา

          สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษาแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมพันธุกรรมพืชและการฟื้นฟูระบบนิเวศของคุ้งบางกะเจ้าในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน คุ้งบางกะเจ้าสืบไป


อัลบั้มรูป