การประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561-2562

15/01/2019

การประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

ประจำปี 2561-2562 ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญ    ร่วมส่งผลงานในการประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ -  28 กุมภาพันธ์ 2562

 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด PDF" ด้านล่าง

 

รายละเอียดในการประกวด "ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก"

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

มี 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ใบหญ้าแฝกมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ของเล่น ของขวัญ ของชำร่วย ของใช้ตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน เครื่องประดับ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยใช้ใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุหลักในการผลิต ทั้งในรูปแบบงานหัตถกรรม และการใช้เทคนิคอื่นๆ เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่       มีความสวยงาม ไม่ลอกเลียนแบบ ชิ้นงานมีความเรียบร้อย สมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 2. ประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ ผลงานควรแสดงแนวคิดสร้างสรรค์การออกแบบได้อย่างน่าสนใจ มีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการจัดการใบหญ้าแฝกในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน สามารถผลิตผลงาน ให้ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ สามารถจัดทำรายละเอียด รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการผลิต และสามารถถ่ายทอดความรู้สำหรับการผลิตผลงานแก่ชุมชนได้ ภายหลังได้รับรางวัล

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รูปแบบผลงานที่ส่งประกวด (เช่น กระเป๋า ตะกร้า เก้าอี้ พร้อมแนบภาพถ่าย)
 • ชื่อผลงานและจำนวนชิ้นงานที่ส่งประกวด                
 • แรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • กรณีส่งผลงานเป็นกลุ่ม-ทีม โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อกลุ่ม-ทีม รายชื่อสมาชิก 

ชื่อหน่วยงาน สังกัด หรือมหาวิทยาลัย ส่งเป็นเอกสาร (เขียนหรือพิมพ์) เพิ่มเติมและส่งแนบมาพร้อมกับใบสมัครและใบนำส่งผลงานนี้

 • สำหรับประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ โปรดจัดทำรายละเอียด ได้แก่รายการวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ วิธีการและขั้นตอนการผลิต แนบเพิ่มเติมมาด้วย

รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

รางวัลชนะเลิศ : รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลประเภทการออกแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์

รางวัลชนะเลิศ : รับโล่พระราชทานและเงินรางวัล 70,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล : รับโล่องค์กรร่วมจัดและเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกลุ่มประเภทผลงานได้ตามเหมาะสม/ ผลงานประเภทส่งเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดฯ ถือเป็นสิทธิ์ในการนำไปเป็นผลงานต้นแบบ เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนหรือจำหน่ายโดยการประมูลโดยรายได้ที่เกิดขึ้นจะนำเข้าสู่องค์กรการกุศลต่อไป
 • ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล เดือนมิถุนายน 2562 (หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะผู้จัดการประกวดฯ ถือสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อยกย่องและเป็นองค์ความรู้แก่สาธารณชน

สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

สามารถส่งผลงานด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์ ส่งถึง ฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดฯ

 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทร. 02-5371261 โทรสาร 02-5372174 Email: passana.p@pttplc.com หรือ N.Kanyaphak@gmail.com