ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จัดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์” สานต่องานวิจัยวนเกษตร ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

18/08/2019

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จัดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์”
สานต่องานวิจัยวนเกษตร ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน

 


       

        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)​ เป็นประธานเปิดงาน “ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์” บริเวณแปลงนาสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อสานต่องานวิจัย“วนเกษตร” สืบสานวัฒนธรรมการทำนาข้าวของไทย และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน  และ คุณชฎิล   ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน 

        ประเพณีปลูกข้าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "ลุยโคลน ดำนา ป่าวังจันทร์"
เพื่อสานต่องานวิจัยการฟื้นฟูป่าแบบบูรณาการ “วนเกษตร” ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบวิจัยการปลูกป่าของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยเป็นการปลูกพืชผลทางการเกษตรร่วมกับพันธุ์ไม้ป่า รวมถึงการทำแปลงนาสาธิตเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ โดยในปีนี้ได้ปลูกข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในสภาพพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อีกทั้งยังใช้วิธีปลูกแบบประณีต และมีกระบวนการทำแบบนาข้าวอินทรีย์ พร้อมจัดพิธีแรกดำนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การปักดำ และจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวและกระบวนการทำนา รวมไปถึงกิจกรรม สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว อาทิ ขนมครกจากข้าว ชาใบข้าว ขนมข้าวแต๋น และเทียนหอมกลิ่นข้าว ทั้งนี้ ข้าวที่เป็นผลผลิตจากนาในแปลงนี้ จะนำไปสีและบรรจุถุง เพื่อส่งมอบแก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในการใช้ประโยชน์ในภารกิจต่อไป

       นอกจากจะเป็นการเรียนรู้และสืบทอดวิถีดั้งเดิมของชาวนาไทย และเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของข้าวแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ของการสานพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ควบคู่การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน