สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่ต้นแบบป่าครอบครัว ต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน

29/08/2019

 

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่ต้นแบบป่าครอบครัว

ต่อยอดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ภาคประชาชน

 

     คุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่าย สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเรียนรู้พืชสมุนไพรแพนด้าแคมป์ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พื้นที่ต้นแบบแนวทางการสร้างป่าครอบครัว โดยมี คุณศิริพงษ์ โทหนองตอ ประธานวิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัว ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายและนำเยี่ยมชมพื้นที่ป่าครอบครัวต้นแบบที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาสากลจากนักวิจัยและนักวิชาการ ปลูกพืชสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต ตามแนวคิด “มีพืชกินได้ มีไม้เป็นยา เป็นป่าครอบครัวที่ยั่งยืน” เพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับครอบครัวของเครือข่ายรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ปตท. โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้นำเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
เข้าศึกษาเรียนรู้ป่าครอบครัวต้นแบบ เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างสวนป่าครัวเรือนของเครือข่าย รสทป. ต่อไป

     ทั้งนี้ คณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่สวนป่าครัวเรือนของเครือข่าย รสทป. ในพื้นที่ ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ในบริเวณแปลงปลูกป่า FPT1/3 โดยมี คุณสุนทร รอดพุ่ม ประธานเครือข่ายองค์กร รสทป. ภาคเหนือตอนกลาง-ตอนล่าง ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงานการดูแลรักษาป่าและผลการดำเนินงานของสวนป่าครัวเรือน
ในพื้นที่อีกด้วย ปัจจุบันขยายพื้นที่สวนป่าครัวเรือน ต.ปางสวรรค์ไปแล้ว 219 ไร่

      สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ร่วมกับ กองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช น้อมนำโครงการ รสทป. ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าของ ปตท. จนถึงปัจจุบันทั้งหมด 169 รุ่น เป็นจำนวน 19,752 คน ครอบคลุมพื้นที่แปลงปลูกป่า 250 แปลงปลูก จำนวน 736,669 ไร่ รวม 135 ตำบล จาก 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลายให้ฟื้นคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ ต่อยอดสู่การดำเนินงานสวนป่าครัวเรือนเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน