กรมป่าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท. สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

18/09/2019

กรมป่าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท. สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         คุณกฤษณ์  อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เข้ารับรางวัลโล่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 สาขาบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้  จาก  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ  เนื่องในโอกาสครบรอบ 123 ปี กรมป่าไม้  ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตลอด 25 ปี และในปี 2559-2562 ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว “สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ” ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับกรมป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

 

         อนึ่ง ปตท. ได้อาสาเข้าร่วมปลูกป่ามาตั้งแต่ปี 2537 ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ซึ่งมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าป่าที่ ปตท. ปลูก สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม  37.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเทียบเท่าการชดเชย


       การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลได้ 1,128,572 คันต่อปี  อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านไร่ ได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ โดยการเก็บหาของป่าเพื่อใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าถึง  280 ล้านบาทต่อปี