สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”

15/11/2019

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้า “โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์

 

            วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 14.00 น. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ พร้อมกันนี้ยังทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริฯ ส่งผลให้เกิดการแบ่งปันผลผลิตขึ้นในชุมชน ซี่งนอกจากเก็บผลผลิตไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายแล้ว ภายในชุมชนยังเกิดรายได้เสริมจากการจำหน่ายผักในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่ทาง ปตท. ได้มีการสนับสนุนพื้นที่ให้วางจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน 2561 ภายใต้ชื่อ “ร้านผักวังจันทร์” โดยในปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมในโครงการฯ ทั้งสิ้น 78 ครัวเรือน พร้อมกันนั้นยังได้มีการขยายผลสู่แปลงผักอาหารกลางวันของโรงเรียนในตำบลป่ายุบในจำนวน 3 โรงเรียนอีกด้วย

 

         พร้อมกันนี้ยังทรงติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ บนพื้นที่ 154 ไร่ ที่ ปตท. ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ซึ่งกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ โดยทรงพระราชทานนามว่า “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการทำเกษตรที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและอาหารปลอดภัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน ประชาชนทั่วไป และสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านจุดเรียนรู้ “โรงเรือนต้นแบบ” ในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์