กระทรวงการต่างประเทศนำคณะสื่อมวลชนจากตะวันออกกลางเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท."

27/02/2020

เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. นำโดย คุณมาลินี สุวรรณวิสารท ผู้จัดการฝ่ายการค้าอนุพันธ์ (ผจ.กอท.) ให้การต้อนรับ กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศและคณะสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์) จากประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง ได้แก่ บาเรนห์ การ์ต้า จอร์แดน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าชมนิทรรศการ ศึกษาการปลูกป่านิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บนทางเดินชมเรือนยอดไม้ (Sky Walk)  สัมผัสพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและหายากของกรุงเทพฯ กว่า 270 ชนิด ชมทิวทัศน์พื้นที่สีเขียวกลางเมืองบนหอคอยชมป่า (Observation Tower) กำแพงผนังดินบดอัด และนิทรรศการเมล็ดพันธุ์ไม้ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศักยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยว