สถาบันปลูกป่าฯ ปตท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์รมย์ "ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์"

05/03/2020

         

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (world wildlife day) ประจำปี พ.ศ. 2563  ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยในงานมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่สารณชนให้ตระหนักเห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่าโลกต่อมนุษย์และระบบนิเวศ โดยการเชิญชวนประกาศเจตนารมย์ "ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธ์"

 

          ภายในงานได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วยนิทรรศการและ การเสวนาหัวข้อ “From Wild Meat to Virus : A Wake-up Call on Illegal Wildlife Trade – จากเนื้อสัตว์ป่ามาสู่เชื้อไวรัส : ถึงเวลาต้องร่วมมือต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ TRAFFIC ซึ่งเป็นองค์กรที่เฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ร่วมเสวนาการเปิดตัวโครงการรณรงค์ “No Ivory, No Tiger Amulets – ไม่พึ่งเขี้ยวงา

           โดยในครั้งนี้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงาบันปลูกป่าและรบบนิเวศนี้ งนถึงความสำคัญของทรัพยากรนปัจจุบันละประโยช์นของสัตว์ป่าและพืชป่าโลกต่อมนุษย์และระบบนิเวศ โดยการความหลายของนกภายในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกม bingo bird เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน มุ่งหมายให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมในและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------