การวิจัยข้อมูลสัตว์ในป่าวังจันทร์เพื่อประยุกต์ติดตามการฟื้นฟูป่า ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


สัตว์และแมลงในระบบนิเวศสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ โดยเฉพาะการติดตามการฟื้นตัวของป่าตามธรรมชาติหรือประยุกต์ใช้ในการปลูกป่า เนื่องจากแมลงมีความสัมพันธ์กับพืช ทั้งมีบทบาทเป็นสัตว์กินพืชและผู้ย่อยสลายซากพืชได้ รวมทั้งสัตว์ป่าที่กินพืชก็จำเป็นต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าไม้ด้วย

More

การวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรพืช พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


การสำรวจทรัพยากรด้านพืชบริเวณพื้นที่เขาขุนอินทร์ บริเวณศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นการศึกษาความหลากหลายชนิดและโครงสร้างของสังคมพืชในพื้นที่ศึกษาบนเขาขุนอินทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง พื้นที่ศึกษาป่าธรรมชาติ เป็นสังคมป่าดิบแล้งที่เคยผ่านการรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์และเป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวของพันธุ์ไม้ต่างๆ จนกลายสภาพเป็นป่า

More

การวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรน้ำ พื้นที่โครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


การศึกษาด้านทรัพยากรน้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลฐานเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษา พื้นที่และชุมชนโดยรอบ รวมถึงสภาพอากาศ ใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสานที่มุ่งเน้นการประสาน การพัฒนาคู่กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและความยั่งยืน

More

การวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรดินในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง


สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการโครงการวิจัยข้อมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืนของ ปตท. ในพื้นที่วังจันทร์ จังหวัดระยอง

More

การศึกษาข้อมูลฐานด้านชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม และการใช้ประโยชน์ พึ่งพาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น


การศึกษาข้อมูลฐานด้านชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม และการใช้ประโยชน์ พึ่งพาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น

More

ป่าคาร์บอนต้นแบบ


ป่าคาร์บอนต้นแบบ (Forest Carbon Model) คือป่าชนิดใด เปิดหนังสือพจนานุกรมป่าไม้ก็คงหาไม่เจอ เพราะว่าชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นและเรียกขานจากโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการได้สร้างป่าแห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัยการสร้างพื้นที่ป่าสาธิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป่าไม้ที่ได้สะสมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

More

การฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมแบบบูรณาการ “นาร่วมป่า”


การปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่และระบบการผลิตตามรูปแบบ “นาร่วมป่า” จึงเป็นรูปแบบที่ต้องการการดำเนินงานร่วมกันจากหลายฝ่าย ทั้งเกษตรกรผู้ครอบครองพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้ดูแลพื้นที่ ที่ปรึกษาและแหล่งทุนสนับสนุนจากภาคประชาสังคมที่ต้องการช่วยเหลือ เพราะเกษตรกรผู้ครอบครองพื้นที่นั้นไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามลำพัง การเข้ามาให้ความสนใจและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของภาคเอกชนน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดี....

More

โครงการศึกษารูปแบบการปลูกป่าต้นแบบโมเดล ปตท.


การศึกษาในโครงการนี้จึงเป็นการเริ่มต้นวางพื้นฐานเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ให้เหมาะสมกับสถานภาพการดำรงชีวิตอยู่ของประชาชน ทั้งในรูปแบบที่มุ่งเน้นให้เป็นป่าตามธรรมชาติโดยตรง และการปลูกเชิงผสมผสานกับวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนในท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ ที่เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานไปในเวลาเดียวกัน โดยการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าที่ปลูก 4 แห่ง ใน จ.เชียงราย ขอนแก่น ระยองและชุมพร

More

โครงการศึกษารูปแบบการปลูกป่าต้นแบบ โมเดล ปตท.(2556-2557)


สถาบันปลูกป่า ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากร ป่าไม้อย่างยั่งยืน มีภารกิจในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้แก่ประเทศ สร้างเครือข่ายของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสร้างองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและจัดการป่าไม้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้ตอบสนองภารกิจด้านการจัดการองค์ความรู้ หน่วยวิชาการ สถาบันปลูกป่า ปตท. จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้ง โครงการศึกษารูปแบบการปลูกป่าต้นแบบ โมเดล ปตท. เพื่อทำการศึกษาและวางแนวทางในการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมกับระบบนิเวศดั้งเดิมของแต่ละพื้นที่ และสอดคล้องกับมิติการดำรงอยู่ของผู้คน วัฒนธรรม และประเพณี

More