ป่า 1 ล้านไร่ ยังคงทำหน้าที่ดูดซับคาร์บอนฯ และเป็นที่พึ่งที่เข้มแข็งให้ชุมชน

 

           "ถึงเหนื่อยเท่าไร เพื่อแลกกับสิ่งที่ดี และเพื่อวันพรุ่งนี้ของเราทุกคน เพื่อสู่ซึ่งจุดหมายที่ก้าวสู่สากล พร้อมใจจะทน สู้ไปไม่หวั่น ด้วยศรัทธาของเราที่ทำ เพื่อคนไทย สร้างทุกสิ่งด้วยใจที่เรามุ่งมั่น นี่คือ ปตท. ที่เราสร้างร่วมกัน มากำนัลแด่ผืนดินไทย...";


          โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ของ ปตท. มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ รัฐบาลหาทางยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า และฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นการเร่งด่วน และด้วยความที่ ปตท. เป็นองค์กรที่มีปณิธานอย่าง ชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสภาพแวดล้อม จึงอาสาเข้าร่วมโครงการด้วยการปลูกป่า 1 ล้านไร่ โดยเริ่มดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา มีแปลงปลูกป่า 423 แปลง ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

           ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2551 ป่าถาวรที่ ปตท. และชุมชนร่วมกันปลูกสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 18.17 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นมูลค่าป่าในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ 6,052 ล้านบาท และคายก๊าซออกซิเจน 14.5 ล้านตันออกซิเจน ส่วนประชาชนที่อยู่รอบแปลงปลูกก็สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี จึงเป็นสิ่งที่บอกได้ชัดเจนว่า ป่าไม่ได้เพียงช่วยให้ระบบนิเวศกลับคืนมา แต่การปลูกป่ายังทำให้ชุมชนได้เรียนรู้ว่า “ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้” เพราะเรายังได้องค์ความรู้ที่มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนไทยโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการปลูกป่าฯ ที่ได้รับการจัดตั้งเป็น “หมู่บ้าน ปตท. พัฒนา” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาป่าที่ร่วมกันปลูกและเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ปตท. จึงได้เข้าไปจัดการฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกันดูแลรักษาป่าบนพื้นฐานของหลักการว่า “คนอยู่ได้ป่าอยู่รอด คนกับป่าผูกพันพึ่งพิง เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน”

           นอกจากนี้ ปตท. ยังเริ่มดำเนิน “โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า” เพื่อให้ราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าของ ปตท. เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และตระหนักถึงมหันตภัยที่เกิดจากไฟป่า โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่า การดูแลป่า การทำแนวกันไฟ การใช้เครื่องมือดับไฟป่าและ วิธีดับไฟป่าที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผืนป่าแห่งใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับการรักษาผืนป่าที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่ อย่างยั่งยืน ความคิดนี้จะเป็นจริงได้ไม่ยากเลย หากคนไทยทุกคนเริ่มปลูกต้นกล้า จิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในใจ ตั้งแต่วันนี้ และทำให้ต้นกล้านั้นเติบโต ขยายผล ด้วยการลงมือทำ