"โครงการป่าในกรุง" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

               โครงการป่าในกรุง ถือเป็นพื้นที่ปลูกป่าใหม่ในแผนการปลูกป่าเพิ่มเติมทั่วประเทศ ภายใต้การทำงานของสถาบันปลูกป่า ปตท. ซึ่งจุดเริ่มต้น คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ปธบ.) และคณะผู้บริหารมองว่า ปตท. ปลูกป่า 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งไม่มีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเลย จึงเห็นควรสร้างป่าเพิ่มเติมผืนแรก จำนวน 12 ไร่ ให้กับคนกรุง โดยจะใช้เรื่ององค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. มาพัฒนาปลูกป่าในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างปอดอีกแห่งให้คนกรุงได้ผูกพันและอยู่ใกล้ชิดกับป่าง่ายขึ้น โดยป่าผืนนี้ถือเป็นป่าในเมืองผืนแรกที่ ปตท. ตั้งใจสร้างป่านิเวศเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในปีมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ "โครงการป่าในกรุง" โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดและทรงเยี่ยมชมโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 

 

 

               โครงการป่าในกรุง มีไฮไลต์ต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งผ่านกระบวนการคิดและออกแบบไว้อย่างสวยงามตามธรรมชาติในระบบป่านิเวศโดยรอบโครงการฯ เช่น เนินแรกทางด้ายซ้ายมือเมื่อเข้าไปในโครงการฯ ซึ่งเป็นเนินสุดท้ายที่ปลูก ในช่วง 8 เดือน และมีขนาดใหญ่ที่สุด สูง 4 เมตร พื้นที่ 2,300 ตารางเมตร มีทางเดือนชมเรือนยอด หรือ Sky Walk เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 200 เมตร ให้เดินผ่านพื้นที่แนวป่าที่มีความหลากหลาย ไล่ระดับความสูงจากพื้นดินถึง 5 ระดับ ตั้งแต่ 1.10 เมตร ไปจนถึงระดับ 10.20 เมตร ที่จะเชื่อโยงไปถึงหอชมป่า หรือ Observation Tower ความสูง 23 เมตร อาคารผนังดินบดอัด หรือ Rammed Earth ที่เป็นผนังอาคารของโครงการฯ ฬช้วัสดุดินเหนียวธรรมชาติ ซึ่งให้ค่าสีที่สวยงามแปลกตาแตกต่างกัน จากองค์ประกอบของธาตุต่างๆในเนื้อดิน ผนังเมล็ดไม้ หรือ Seed Wall รวบรวมเมล็ดพันะุ์ไม้ 60 ชนิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการฯ ตัวเมล็ดถูกบรรจุในเรซินใส จัดวางอย่างกรรมกลืนไปตามแนวผนังดินบดอัด หลังคาสวนสีเขียว หรือ Roof Garden โดยปลูกไม้นานาพรรณบนหลังคา ดูกลมกลืนกับผืนป่าและยังช่วยทำหน้าที่เป็นเหมือนฉนวนกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร

 

               ปตท. พัฒนาโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพื่อบุกเบิกเป็นตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่พร้อมเติบโตเคียงข้างไปกับสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน ให้องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ได้เล็งเห็นถึงเจตนารมณ์ที่ดี ในการร่วมสร้างสรรค์สังคม เช่น การปลูกจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องของป่าและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญเรื่องของ ดิน น้ำ ป่า ซึ่ง ปตท. จะยังคงเดินหน้าต่อไปในวิถีสีเขียวนี้ 

 

 

               สำหรับโครงการป่าในกรุงถือว่าพัฒนาโครงการฯ เสร็จแล้ว ในระยะต่อจากนี้ คือ การติดตามดูแลความสมบูรณ์ของป่าอย่างต่อเนื่อง เช่น การวิจัยประเมินผลเรื่องดิน น้ำ ต้นไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพอากาศ รวมทั้งการกักเก็บคาร์บอนเครดิตด้วย นอกจากนี้ยังกำหนดแผนการบริหารจัดการโครงการฯอย่างยั่งยืนต่อไป โดย ปตท. ตั้งใจอยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้เข้าชมโครงการฯ เข้ามาเที่ยวชมแล้วได้รับองค์ความรู้และเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลับไป

 

 

 

 


อัลบั้มรูป