ความหลากหลายทางชีวภาพ "ป่าวังจันทร์"

         สถาบันปลูกป่า ปตท. ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัยข้อมูลฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน โดยส่วนหนึ่งได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ที่ปรากฏบนป่าชุมชน ของเขาขุนอินทร์ พบว่า ชนิดพันธุ์รวมในแปลง ศึกษาของป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าฟื้นตัวจาก การสัมปทานเมื่อ 40 ปีก่อน สำรวจพบทั้งสิ้น 182 ชนิดพันธุ์ 157 สกุล 68 วงศ์ มีชนิดพืช ที่พบได้มากในสังคมพืชของป่า 9 อันดับแรก ได้แก่ เม็ก ต๋าว ปออีเก้ง มะเดื่อทอง กอมขม มะหาด เต่าร้าง คำแสด และคอแลนหรือเงาะป่า กิจกรรมปลูกป่าที่อยู่ในเขตต่อเนื่องกับผืนป่า เขาขุนอินทร์ จึงคำนึงถึงชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เป็นหลัก เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและ ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์อื่นๆ ในระบบนิเวศเดิม 

 

 

         ประโยชน์จากการศึกษาเรื่องความหลากหลาย ทางชีวภาพ ทำให้เราสามารถเข้าใจถึงระบบนิเวศ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศสามารถใช้เป็น ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสัตว์ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด ระหว่างพื้นที่มีการปกคลุมของสภาพป่า หรือ พื้นที่แปลงปลูกป่าใหม่ ซึ่งมีสภาพเป็นที่เปิดโล่ง สามารถช่วยในการติดตามพัฒนาการฟื้นตัวของ การปลูกป่าในพื้นที่โครงการป่าวังจันทร์ ได้เป็นอย่างดี

         สัตว์ที่พบในพื้นที่ ป่าเขาขุนอินทร์ เช่น หมูป่า เม่น ชะมดเช็ด อีเห็นเครือ เต่าใบไม้ เขียดงู ถ้าพบในปริมาณ ที่มากขึ้นสะท้อนว่า ป่าเริ่มมีอาหารสมบูรณ์ขึ้น และถ้ามีประชากร ที่มากขึ้นสะท้อนว่า ไม่มีการล่าจากมนุษย์ หรือไม่มีสัตว์ผู้ล่า ส่วนนก ที่พบในป่าสมบูรณ์และใช้บ่งชี้สภาพป่าสมบูรณ์ได้ เช่น นกกระทาดงแข้งเขียว นกสาลิกาเขียว นกพญาปากกว้างอกสีเงิน นกเค้าเหยี่ยว เป็นต้น

         ในทางตรงกันข้าม หากพบสัตว์ที่ชอบอาศัย ในที่โล่ง สะท้อนว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ มีการรบกวนป่าจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น กระต่ายป่า หนูท้องขาว หนูนาเล็ก สามารถปรับตัว อาศัยในสภาพทุ่งหญ้าและพื้นที่เปิดโล่งได้ดี

         องค์ความรู้จากผลการศึกษาสภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นข้อมูลสำคัญ ในการปลูกป่าธรรมชาติที่มุ่งฟื้นความหลากหลาย ทางชีวภาพให้กับพื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งในการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าเขาขุนอินทร์ และแนวทางติดตามผลการปลูกป่าในพื้นที่ โครงการป่าวังจันทร์และการพัฒนาที่ดินของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต ซึ่งอยู่ในเขตต่อเนื่อง กับผืนป่าเขาขุนอินทร์ได้เป็นอย่างดี