👨‍🌾 10 โครงการรักษาป่าระยะยาว ปตท. 👩‍🌾

👨‍🌾 10 โครงการรักษาป่าระยะยาว ปตท. 👩‍🌾 


.
.
⛽️ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรับผิดชอบด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 
.
🌳 ซึ่งคำนึงถึงเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้เป็น หลัก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการ ดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อย่างจริงจัง 
.
⏰ ย้อนไปในช่วงตั้งแต่ปี 2537 – 2555 ปตท.ใช้แนวคิด 🍃“ปลูกป่าในใจคน คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด”🍃
ได้ดำเนินการโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. และดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง 
.
☘️ โดยในแต่ละพื้นที่ได้ทำการปลูกป่า 1 ปี ดูแลบำรุงรักษา ต่อเนื่อง 2 ปี จากนั้นส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้ 
.
🌾นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าป่าที่ปลูกจะสามารถ เติบโตเป็นป่าถาวรได้ 
.
จึงได้มีการวิเคราะห์สาเหตุปัญหา นำมาซึ่งการจัดทำโครงการเสริมอีก 10 โครงการ ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่ ทำให้เกิดการจัดการป่าอย่างครบวงจร 💡💡
.
.

1. โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า : เพื่อฝึกอบรมชาวบ้าน รอบแปลงปลูกป่าให้มีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ รู้จักวิธีการป้องกันระวังไฟป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่ง เป็นภัยคุกคามป่าที่สำคัญ

2. โครงการยุวชน ปตท. รักษาป่า : เพื่อปลูกผังจิตสำนึกให้ กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ดูแลรักษาป่าในอนาคต

3. โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) : เพื่อฝึกอบรม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกชาวบ้านรอบ แนวป่าให้เป็นแนวร่วมหวงแหนป่าในฐานะเจ้าของพื้นที่

4. โครงการหมู่บ้าน ปตท.พัฒนา : พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสร้างอาชีพเสริม ฯลฯ เพื่อบรรเทาความยากจนลดการ บุกรุกป่า และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

5. กองทุนรักษาป่าระยะยาว : สนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อกู้ ยืมในการประกอบอาชีพเสริม และใช้ดอกผลในการดูแล รักษาป่า

6. โครงการวิจัยการจัดการป่าอย่างยั่งยืน : เพื่อศึกษารูปแบบ และวิธีการในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน

7. โครงการหัวใจสีเขียว : การนำพนักงาน ปตท. ไปร่วมปลูก ป่า เพื่อปลูกป่าในใจ พนักงาน (ปัจจุบันเป็นสถาบันลูกโลก สีเขียว)

8. โครงการลูกโลกสีเขียว : การให้รางวัลแก่ชุมชน บุคคล ทั่วไป ที่มีผลงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ 

9. สร้างเหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น “กูรักษ์ป่า” : เนื่องจากคน ไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ในการร่วมกันปกป้องป่า

10. โครงการประชาสัมพันธ์ : เพื่อสร้างการรับรู้ เผยแพร่องค์ ความรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้
.
.
จากความมุ่งมั่น ในการที่จะดูแลรักษาป่าที่ปลูกให้อยู่รอดจนเป็นป่าถาวร นำมาสู่โครงการรักษาป่าทั้ง 10 โครงการ เพื่อป่าถาวรอย่างครบวงจร 🌳🌳
.

🍂 ตามแนวคิด “ปลูกป่าในใจคน คนอยู่ได้ ป่าอยู่รอด” 🍂