“ต้นที่ 100 ล้าน” เรื่องราวความสำเร็จการพลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี 🍃🍃

“ต้นที่ 100 ล้าน” เรื่องราวความสำเร็จการพลิกฟื้นคืนผืนป่า...ใต้ร่มพระบารมี

          “ต้นที่ 100 ล้าน” มีจุดเริ่มต้นจาก โครงการปลูกป่าของ ปตท. เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปตท. อาสาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9  เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการปลูกป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

          จนกระทั่ง ปี 2540 ในช่วงเวลาที่มีการเบิกจ่ายต้นกล้าในการปลูกป่าของโครงการฯ จนครบถึงต้นกล้า “ต้นที่ 100 ล้าน” ซึ่งเป็นต้นประดู่ป่า ปตท. ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูก “ต้นกล้าที่ 100 ล้าน” ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 (FPT - Forest Plantation Target :แปลงปลูกป่าเป้าหมาย) ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

          พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นประดู่ป่า ”ต้นที่ 100 ล้าน” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2540

          โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนชุมชนที่ได้ร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ กับ ปตท. และชาวบ้านรอบแปลงปลูกป่า FPT 49 มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดไม้ทำลายป่าและอาวุธล่าสัตว์ ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณที่จะไม่ตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่า และปกป้องรักษาผืนป่าให้อยู่รอดตลอดไป

         

          พระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จมาในครั้งนั้นถือเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ชุมชนมีความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ นำมาสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอปักธงชัยและจังหวัดนครราชสีมา 

          ต้นประดู่ ต้นที่ 100 ล้าน เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจในการพลิกฟื้นคืนผืนป่าของทุกภาคส่วน ทำให้พื้นที่ป่า เสื่อมโทรมกว่า 26,000 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงปลูกป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท. พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์จนได้รับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวงในปัจจุบัน

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562