การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ 3 ศูนย์ ภายใต้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท

 

การดำเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ 3 ศูนย์ ภายใต้สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท

 

“สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.” 

            ดำเนินภารกิจในด้านงานวิจัย   งานนวัตกรรมการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ  การพัฒนาเครือข่ายเพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน   ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 3 แห่ง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน  โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งโครงการ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี” จ.ประจวบคีรีขันธ์และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นบนที่ดินของ ปตท. อีก 2 แห่ง ได้แก่  “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ.ระยอง และ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” จ.กรุงเทพฯ

  1. “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี”

           ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า-คลองคอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้าง  เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2550 มีผู้เข้าเยี่ยมชมสะสม 531,944 คน เฉลี่ยเดือนละ 4,000 คน ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่อยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  1. “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์”

           เป็นพื้นที่สาธิตการฟื้นฟูป่าในรูปแบบต่างๆและเป็นพื้นที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูและการจัดการป่า บนพื้นที่ของ ปตท. อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2558 มีผู้เข้าเยี่ยมชมสะสม 135,131 คน  เฉลี่ยเดือนละ 4,000 คน

  1. “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

           ปตท. ตั้งใจพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนเมือง และเรียนรู้เรื่อง “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต ให้คนกรุงได้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่ที่ เขตประเวศ กทม. เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2558  มีผู้เข้าเยี่ยมชมสะสม 401,899 คน  เฉลี่ยเดือนละ 9,000 คน