ความหลากหลายของสัตว์ป่า ณ แปลงปลูกป่า FPT 49

ความหลากหลายของสัตว์ป่า ณ แปลงปลูกป่า FPT 49

🐘🐖🦡🐇🕊🦜🦚🐓

....ไก่ฟ้าพญาลอ แมวดาว เก้ง กระจง หมีหมา หมาจิ้งจอก หมูป่า นกนานาชนิด และสัตว์กว่า 152 ชนิด ใช่ว่าจะพบได้ทั่วไป เพราะสัตว์ป่าเหล่านี้จะพบได้มากในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์และนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ เท่านั้น

🦋🐞🐜

....จาก เขาหัวโล้น ผืนดินแห้งแล้ง
ในปี 2538 ปตท. ได้ร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่น และกรมป่าไม้ ได้เข้าดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมผืนนี้ในชื่อ แปลงปลูกป่า FPT 49 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และได้ทยอยปลูกเพิ่มอีกในปี 2539 และ ปี 2540 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 26,675 ไร่

🦎🐍🐢

....ผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท. โดยใช้กล้าไม้จำนวนกว่า 3 ล้านต้น 24 ชนิดพันธุ์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นหลัก เนื่องจากมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดั้งเดิมมากที่สุด

🦔🐿🦃

....ตั้งแต่นั้น แปลงปลูกป่า FPT 49 จึงเป็นป่ามีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จากการที่ได้รับการปลูกฟื้นฟูป่าจนเกิดระบบนิเวศป่าไม้ 3 ป่า ทั้งป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง อีกทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่ยังคืนกลับมาในพื้นที่ จนได้รับการประกาศเป็น “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง” ในปัจจุบัน

------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/SgrULYiljFs