ทำความรู้จัก อาชีพผู้ดูแลต้นไม้ : “รุกขกร”

ทำความรู้จัก อาชีพผู้ดูแลต้นไม้ : “รุกขกร”

รุกข- แปลว่า “ต้นไม้”

รุกขกร (arborist) จึงหมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้

.....ในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น จําเป็นต้องมี “รุกขกร” ในการเป็น ผู้ดูแลและจัดการต้นไม้รวมถึงพื้นที่สีเขียว

.....รุกขกร กับ ต้นไม้ในเมือง : รุกขกร มีบทบาทหน้าที่ในการ “ดูแลและจัดการต้นไม้ในเมือง” ให้เหมาะสมกับสภาพนิเวศเขตเมือง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคนเมือง และทําให้เมืองมีความน่าอยู่ โดยมุ่งเน้นให้ต้นไม้เหล่านั้น มีการเติบโตอย่างเหมาะสม สุขภาพดี สวยงาม โดดเด่นเป็นสง่า และปลอดภัย

.....ผู้ที่จะทําหน้าที่ในการเป็น "รุกขกร" เพื่อดูแลจัดการป่าในเมืองได้นั้น ต้องมีความรู้ทั้งทางด้านวนศาสตร์(ป่าไม้) เกษตร และต้องมีมุมมองงานศิลป์ ของด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควบคู่กัน อีกทั้งในการปฏิบัติงานยังต้องมีสุขภาพแข็งแรง และต้องปฏิบัติงานด้วยความ ระมัดระวัง รอบครอบ และปลอดภัย

 

วิชาชีพ “รุกขกรรม” คือ อะไร?

.....คือ วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและดูแลรักษา (Cultivation) การจัดการ และ การศึกษา ไม้ต้น(Trees) ไม้พุ่ม (Shrubs) ไม้เถา(Vines) และ พรรณไม้อายุข้ามปีที่มีเนื้อไม้ (Perennial woody plants) ชนิดอื่นๆ ศาสตร์ด้านรุกขกรรม ศึกษาการเจริญเติบโตของพรรณไม้เหล่านี้ และปฏิกิริยาตอบสนองต่อกระบวนการเขตกรรม และ สภาพแวดส้อมโดยรอบความน่าสนใจของวิชาชีพรุกขกรรมมีมากมายเหลือเกิน

เพียงแค่เราดูแลต้นไม้อย่างถูกต้อง !!!
ต้นไม้ก็จะสุขภาพแข็งแรง
ต้นไม้ก็จะปลอดภัย
ต้นไม้ก็จะสวยงาม

.....อย่างไรก็ตาม วิชาชีพรุกขกรรมเป็นวิชาชีพใหม่สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านดินฟ้าอากาศ และ พืชพรรณสูงมาก แม้องค์ความรู้ภาคทฤษฎีจากชาติตะวันตก จะเป็นรากฐานสำคัญต่อพัฒนาการของวิชาชีพนี้ แต่รายละเอียดภาคปฏิบัติที่เหมาะสม เกิดขึ้นได้จากการสร้างสม ทักษะในการปฏิบัติงาน กับ พืชพรรณ และสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทย เป็นสำคัญ

.....วิชาชีพรุกขกรรม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ผู้ที่จะปฏิบัติงานด้านรุกขกรรมและป่าในเมืองได้ดี จึงจำต้องเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ต้นนั้น และสภาพแวดล้อมที่อยู่รายรอบอย่างถ่องแท้

 

ปตท. กับงานพัฒนา "รุกขกร" ผู้ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง

.....ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ในการดำเนินงานวิจัยสำรวจสังคมพืชและแผนอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ลำน้ำเจ้าพระยา จึงต่อยอดการสร้างผู้ดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ได้แก่กลุ่ม "รุกขกร" โดยเริ่มจัดอบรมรุกขกรให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลต้นไม้ใหญ่ นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยา

 

เราจะนำความรู้นั้นมาใช้ เราจะนำพาภาพในจินตนาการของพวกเราชาวรุกขกร
.
เพื่อสร้างเมืองสีเขียว    ที่ถาวรและยั่งยืน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ URBAN TREE CARE โรงเรียนต้นไม้